PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracované v súlade so znením Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

 1. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) predstavujú základné limity, práva a povinnosti pre spracúvanie všetkých osobných údajov získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy medzi užívateľom a Stablecoin, s.r.o., ako aj s používaním Platformy.

1.2. Na účely GDPR, prevádzkovateľom akýchkoľvek informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov Užívateľov, príp. fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej koná Užívateľ, ktorý je právnickou osobou, je spoločnosť Stablecoin, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare). 

1.3. Na účely GDPR, dotknutou osobou, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva je Užívateľ, príp. fyzická osoba, prostredníctvom ktorej koná Užívateľ, ktorý je právnickou osobou (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ alebo „Vy“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.4. Akákoľvek činnosť, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov je vykonávaná v súlade s GDPR a Pravidlami ochrany osobných údajov.

 

 

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi princípmi stanovenými GDPR:

 

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

Obmedzenie účelu – Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom Vaše osobné údaje ďalej nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov – osobné údaje, ktoré spracúvame sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť – Vaše osobné údaje uchovávame správne a podľa potreby aktualizované.

Minimalizácia uchovávania – Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame.

Integrita a dôvernosť – zaručujeme primeranú bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo  poškodením.

Zodpovednosť - akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame zodpovedne a v súlade s GDPR.

 

 1. ZDROJE A ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1. Vaše osobné údaje získavame primárne priamo od Vás. Počas procesu registrácie a zriadenia Účtu nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) anastavíte si heslo k Účtu. 

3.2. Po zriadení Účtu, a pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek Služby, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií za účelom overenia Vašej identifikácie, posúdenia rizika a preverenia možného podvodného konania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu alebo iných protiprávnych konaní. V tejto súvislosti Vás požiadame najmä o poskytnutie Osobných údajov napr. o vyplnenie Vášho mena, priezviska a krajiny Vášho pobytu, resp. sídla, pre účely splnenia našich zákonných povinností, najmä povinností vyplývajúcich zo Zákona.

3.3. Ďalej, zhromažďujeme a spracúvame Vaše platobné informácie kedykoľvek nám uhradíte Ak nám poskytnete údaje o bankovom účte, použijeme ich výlučne na zinkasovanie Vašej platby určenej nám a vykonanie našich platieb určených Vám.

3.4. V zmysle Zmluvy od Vás môžeme v súvislosti so splnením našich povinností podľa Zákona, iných právnych predpisov alebo interných smerníc požadovať doplňujúce informácie na účely overenia Vašej identifikácie a posúdenia podnikateľského rizika v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako napr. kópiu:

a) dokladu totožnosti; v prípade právnickej osoby aj dokladu totožnosti štatutárnych orgánov a dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod právnickej osoby,

b) potvrdenia o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte (napr. riadne vystavenú faktúru za dodávku energií), prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy, výpis z registra obyvateľov, výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo obdobného registra,

c) obrazový záznam tváre Dotknutej osoby spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti, a

d) informáciu o pôvode prostriedkov, ktoré sú predmetom Vkladu podľa podmienok Zmluvy.

3.5. Za uvedeným účelom sme oprávnení použiť niektoré informácie z verejných registrov alebo iných verejne dostupných zdrojov za účelom overenia Vašej identifikácie, posúdenia obchodného rizika, preverovania potenciálnej protiprávnej alebo neetickej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania.

3.6. Ak navštívite Platformu Prevádzkovateľa, môžeme o Vás automaticky získavať informácie použitím služby Google Analytics, aby sme porozumeli, ako Platformu používate. Tieto informácie nám zhromažďuje a poskytuje Google LLC., ako náš sprostredkovateľ údajov. Ak si neželáte, aby bol Google Analytics použitý vo Vašom prehliadači, môžete si nainštalovať Google Analytics Opt-Out Browser Add-On, prípadne iný obdobný nástroj.

 

 

 1. PODROBNOSTI O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1. Vaše osobné údaje používame v súlade s Pravidlami spracúvania osobných údajov. Pokiaľ nám nedáte Váš výslovný súhlas, a zároveň na to neexistuje iný právny základ podľa GDPR, Vaše osobné údaje nespracúvame, ani ich neposkytneme tretej osobe.

 

 

 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA A VYUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

5.1. Vaše osobné údaje sme oprávnení použiť len na základe nasledujúcich právnych základov:

Plnenie Zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie, plnenie, zmenu alebo ukončenie Zmluvy. V tomto ohľade spracúvame Vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o Vašom bankovom účte. Uzatvorenie a plnenie Zmluvy je možné iba po otvorení Vášho Účtu  a preto spracúvame tiež Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a heslo do Účtu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania Zmluvy. V spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať prípadne aj po ukončení Zmluvy na základe iného právneho základu.

 

Dodržanie zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom nášho dodržania platných právnych predpisov o odhaľovaní podvodu, predchádzaniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, alebo akéhokoľvek iného trestného činu. V tejto súvislosti Vás môžeme požiadať, aby ste nahrali kópiu Vášho dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo cestovného pasu) a vyplnili príslušné Osobné údaje alebo poskytli iné informácie v zmysle Zmluvy. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalej, ak je to potrebné na dodržanie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo právneho postupu.  Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania konkrétnych zákonných povinností.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať, keď je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy, alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú nasledovné:

 

a) Ochrana našich práv

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv podľa Zmluvy alebo platných právnych predpisov. Tieto Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá neprekročí 10 (slovom: desať) rokov od zániku Zmluvy.

 

b) Prevencia podvodného správania

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné za účelom prevencie podvodu, ktorý môže spôsobiť škodu nám a uškodiť našim záujmom, po dobu 5 (slovom: päť) rokov  od zániku Zmluvy.

 

c) Vymáhanie nárokov

Uchovávame Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na vymáhanie nárokov, ktoré môžeme mať voči Vám. Osobné údaje uchovávame kým neuplynie premlčacia doba podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

d) Priamy marketing

Používame Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám poskytli informácie o našich  Produktoch a Službách. Pokiaľ ste proti tomu nevzniesli alebo neznesiete kedykoľvek v budúcnosti námietky, pošleme Vám v záujme poskytnutia týchto informácií newsletter e-mail.

 

 1. POUŽITIE SÚBOROV COOKIES

 

6.1. Používame „cookies“, ktoré Vám pomôžu personalizovať si používanie Platformy. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom pevnom disku webovým serverom. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, ak to uprednostňujete. Ak odmietnete používanie súborov cookies, pri užívaní Platformy môžete mať obmedzené možnosti.

 

 1. PRÍJEMCOVIA A SPROSTREDKOVATELIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Môžeme určiť tretie osoby – sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení vykonávať konkrétne úkony spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa dohody o spracúvaní osobných údajov. Určíme iba takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočnú garanciu na implementovanie primeraných technických a organizačných opatrení v takom spôsobe, že spracúvanie bude spĺňať požiadavky GDPR a zaistí ochranu Vašich práv. Používame nasledovných sprostredkovateľov, ktorí môžu získavať a spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene: Google LLC (ďalej len „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

7.2. Sme oprávnení Vaše osobné údaje previesť sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách iba ak (i) Európska Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden alebo viac určených sektorov v danej tretej krajine zaručí adekvátnu úroveň ochrany; alebo (ii) sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícií vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 

 

 1. VAŠE PRÁVA

 

8.1. Podľa GDPR máte nasledovné práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 

Právo byť informovaný

Máte právo byť informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov. Informáciu o takomto  spracúvaní Vám poskytujeme v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Ak si želáte získať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás máme, kontaktuje nás.

 

Právo na opravu

Ak sú osobné údaje, ktoré o Vás máme, nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu. Ak boli tieto osobné údaje posunuté tretej strane s Vaším súhlasom alebo kvôli právnej povinnosti, musíme ich požiadať o opravu takýchto údajov.

 

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov, avšak iba v prípade, ak nastane jeden z týchto dôvodov:

 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) namietate voči spracúvaniu a na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané na základe právnej povinnosti.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spôsob spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 

a) namietate správnosť Vašich osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) už viac nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) namietali ste spracúvanie podľa článku 21 ods. 1 GDPR počas overenia či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

 

Právo na správnosť údajov

Sme povinní umožniť Vám získať a znova použiť Vaše osobné údaje pre Vaše vlastné účely vo všetkých službách bezpečným spôsobom, bez toho, aby tým bola dotknutá použiteľnosť Vašich údajov.

 

Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je to založené na našich oprávnených záujmoch. Pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.

 

Právo na odvolanie súhlasu

Ak nám dáte svoj súhlas na spracúvanie Vašich údajov, ale neskôr zmeníte názor, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať a prestaneme spracúvať vaše údaje, avšak na spracúvanie vykonané na základe dovtedy platného súhlasu to nemá vplyv. Zároveň uvádzame, že vo všeobecnosti nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ale na základe Zmluvy.

 

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov ak máte pocit, že Vaše údaje spracúvame spôsobom nesúladným s GDPR alebo ak máte pocit, že nerešpektujeme Vaše práva. Príslušným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

8.2. Všetky vyššie uvedené práva (okrem práva na sťažnosť, ktoré sa má uplatňovať priamym kontaktovaním kompetentného orgánu na ochranu osobných údajov) si môžete u nás uplatniť odoslaním príslušnej žiadosti. V tejto súvislosti nás prosím kontaktujte e-mailom na: info@stablecoin-stco.com.

 

 

 1. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ SÍDLA

 

9.1. Platforma Prevádzkovateľa môže obsahovať odkazy na alebo z webových sídel našich partnerov, inzerentov, stránok sociálnych médií a iné. Ak sa prostredníctvom použitia odkazu dostanete na akúkoľvek z takých webových stránok, beriete na vedomie, že tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, a že nie sme zodpovední za akúkoľvek ujmu spôsobenú návštevou takéhoto webového sídla.

 

 

 1. SPÔSOB OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.1. Používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vaše osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím.

10.2. Napriek tomu, že sa usilujeme poskytovať čo najviac zabezpečené prostredie na spracúvanie Vašich osobných údajov, nemôžeme úplne vylúčiť možnosť neoprávneného prístupu, použitia alebo poskytnutia osobných údajov. V prípade takého porušenia ochrany osobných údajov budeme bezodkladne informovať príslušný dozorný orgán a promptne riešiť situáciu. Ak je pravdepodobné, že Vám porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť škodu, taktiež bezodkladne informujeme  aj Vás o porušení ochrany osobných údajov.

 

 1. ZMENY POLITIKY PREVÁDZKOVATEĽA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1. Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme priebežne dopĺňať, v takom prípade bude rovnakým spôsobom zverejnená upravená verzia Pravidiel ochrany osobných údajov, s ktorou ste povinní sa oboznámiť.