Pri predaji kryptomien sme povinní vykonať identifikáciu a overenie identifikácie zákazníka. Za týmto účelom sme povinní požiadať zákazníka pri registrácii o predloženie kópie dokladu totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas).

Uvedená povinnosť nám ako povinnej osobe podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML zákon“) vyplýva z § 7 ods. 1 písm. a) a b) v spojení s § 8 ods. 1 písm. a) a b) AML zákona.

 V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) v spojení s § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona sme pri fyzickej osobe povinní vykonať overenie údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, v jej doklade totožnosti a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti s použitím technických prostriedkov a postupov, ak takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti; u fyzickej osoby – podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.

 V zmysle § 7 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) AML zákona sme pri právnickej osobe alebo združení majetku povinní vykonať overenie údajov v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba alebo združenie majetku zapísané, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo združenia majetku, na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba alebo združenie majetku zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja, a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo združenia majetku v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) AML zákona, a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby.

Ako môžeme overiť váš účet?

1. Registráciou online v e-shope

Za týmto účelom je v e-shope www.www.stablecoin-stco.com umožnené nakupovať iba registrovaným zákazníkom. Registrovať sa môžete online tu. Pri registrácii vás požiadame aj o nahranie fotokópie prednej a zadnej časti občianskeho preukazu . Túto fotokópiu nahráte v priebehu registrácie do formulárového poľa určeného na nahranie občianskeho preukazu.

2. Zaslaním na email

Fotokópiu dokladu so žiadosťou o overenie a validáciu či prípadné aj založenie účtu, zašlite na e-mail info@stablecoin-stco.com a naši pracovníci váš účet overia a validujú, prípadne vás zaregistrujú do nášho systému. Pokiaľ žiadate o registráciu, súhlasíte s podmienkami prevádzky e-shopu, zákazníckeho systému a ďalej so spracovaním osobných údajov.