Užívateľská zmluva

(User agreement)

 

 

Táto užívateľská zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

 

Stablecoin, s.r.o.,  so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B (ďalej  ako „Stablecoin, s.r.o.” a podľa príslušného gramatického tvaru a významu „my“ alebo „náš“),

 

a

 

užívateľom, ktorý má záujem o poskytnutie služieb zo strany Stablecoin, s.r.o. podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „Užívateľ“ a podľa príslušného gramatického tvaru a významu „Vy“ alebo „Váš“),

Stablecoin, s.r.o. a Užívateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“).

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Digitálne meny ako virtuálne meny predstavujú vysoko volatilné digitálne platidlo, ktoré nie je regulované žiadnou centrálnou bankou. V dôsledku cenovej volatility môže trh digitálnych mien a ich hodnota rapídne stúpať i klesať. Vzhľadom k uvedenému prináša obchodovanie s digitálnymi menami riziko. V osobitných prípadoch môže dôjsť k úplnému alebo čiastočnému znehodnoteniu vlastnených digitálnych mien z dôvodov konania tretích osôb alebo technologického zlyhania.

 

Predpokladom investovania do digitálnych mien je porozumenie ich charakteristike, vrátane potenciálnych rizík spojených s obchodovaním.

 

Vzhľadom na rizikovosť charakteru digitálnych mien sa neodporúča investovať prostriedky, ktoré si Užívateľ nemôže dovoliť stratiť, t. j. odporúča sa investovať časť prostriedkov, ktoré má Užívateľ vyčlenené na investičné účely, a ktorých pokles, resp. stratu, je ochotný akceptovať. Neodporúča sa investovať prostriedky získané z titulu pôžičky alebo iným spôsobom spôsobilým ovplyvniť životný štýl a/alebo ostatné finančné povinnosti Užívateľa.

 

Zmluvné strane berúc na vedomie:

 • situáciu na trhu s virtuálnymi menami, ktorá predstavuje zvýšenú mieru rizika;
 • súčasný potenciál zvýšenia, ale aj zníženia hodnoty virtuálnych mien;
 • portál a platformu Stablecoin, s.r.o., ktorá pre účely zníženia rizík spojených s virtuálnymi menami a pre zabezpečenie prístupu k tejto technológii poskytuje možnosť nadobudnutia virtuálnych mien a poskytovania služieb spojenými s virtuálnymi menami prostredníctvom www.stablecoin.sk alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia vo vlastníctve Stablecoin, s.r.o. (ďalej spolu len „Platforma“);
 • že v čase prípravy a uzavretia tejto Zmluvy nie je táto oblasť regulovaná spôsobom, že by jeden ústredný orgán dohliadal na trh, hodnotu, množstvo v obehu a celkovú stabilitu, a že ďalší vývoj, či už pozitívny alebo negatívny nemožno rozumne predpokladať a predvídať, pričom doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov;

 

uzatvárajú túto Zmluvu, pričom práva a povinnosti tohto zmluvného vzťahu sú upravené nasledovne:

VYMEDZENIE POJMOV

 

Pokiaľ v Zmluve nie sú použitým pojmom priradené špeciálne významy, majú pojmy nasledovný význam:

 

AML Smernica  znamená internú smernicu Stablecoin, s.r.o. upravujúcu podmienky plnenia povinností Stablecoin, s.r.o. vyplývajúce  zo Zákona;

 

Stablecoin, s.r.o.  znamená spoločnosť Stablecoin, s.r.o.,  so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B;

 

Dane                                                        má význam uvedený v bode 12.26. tejto Zmluvy;

Deň nadobudnutia                                 má význam uvedený v bode 4.5.6. tejto Zmluvy;

Doba                                                        má význam uvedený v bode 6.1. tejto Zmluvy;

Dôverné informácie                               má význam uvedený v bode 12.6. tejto Zmluvy;

Elektronická peňaženka                        má význam uvedený v bode 4.3.2. tejto Zmluvy;

Investičné obdobie                                má význam uvedený v bode 4.5.7. tejto Zmluvy;

Klasifikácia                                             má význam uvedený v bode 3.1. tejto Zmluvy;

Kúpna cena                                             má význam uvedený v bode 4.3.3. tejto Zmluvy;

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť     má význam uvedený v bode 11.4. písm. e) tejto Zmluvy;

Osobné údaje                                         má význam uvedený v bode 3.2. tejto Zmluvy;

Platforma                                                znamená webstránku www.stablecoin-stco.com alebo       akúkoľvek inú webstránku alebo iné softvérové riešenie vo vlastníctve Stablecoin, s.r.o., prostredníctvom  ktorého poskytuje Stablecoin Služby;

Prerušenie poskytovania Služieb          má význam uvedený v bode 10.10. tejto Zmluvy;

Prevod                                                      má význam uvedený v bode 6.1. tejto Zmluvy;

Produkt(y)                                                má význam uvedený v bode 1.3. tejto Zmluvy;

Režijný poplatok                                      má význam uvedený v bode 9.3. písm. c) tejto Zmluvy;

Služby                                                       má význam uvedený v bode 1.2. tejto Zmluvy;

Služby poradenstva                                má význam uvedený v bode 4.1. tejto Zmluvy;

Služby predaja a nákupu                        má význam uvedený v bode 4.3. tejto Zmluvy;

Služby úschovy                                       má význam uvedený v bode 4.4. tejto Zmluvy

Služby staking                                         má význam uvedený v bode 4.5. tejto Zmluvy;

Služby zmenárne                                     má význam uvedený v bode 4.2. tejto Zmluvy;

Stablecoin                                                má význam uvedený v bode 4.5.1. tejto Zmluvy;

Storno poplatok                                       má význam uvedený v bode 9.3. písm. d) tejto Zmluvy;

Súhlas s dispozíciou                               má význam uvedený v bode 12.5. tejto Zmluvy;

Transakčný poplatok                               má význam uvedený v bode 9.3. písm. b) tejto Zmluvy;

Ukončenie Zmluvy                                   má význam uvedený v bode 10.1. tejto Zmluvy;

Užívateľ                                                 znamená osobu, ktorá má záujem o poskytnutie Služieb zo strany Stablecoin, s.r.o. podľa tejto Zmluvy a uzavrela s Stablecoin, s.r.o. túto Zmluvu;

Účet                                                          má význam uvedený v bode 2.1. tejto Zmluvy;

Úschovný poplatok                                 má význam uvedený v bode 9.3. písm. a) tejto Zmluvy;

Vklad                                                        má význam uvedený v bode 4.3.3. tejto Zmluvy;

Výnosy                                                     má význam uvedený v bode 4.5.9. tejto Zmluvy;

Základná starostlivosť                           znamená rozsah starostlivosti o Užívateľa v zmysle článku 3. bod B. tejto Zmluvy;

Zákon                                                    znamená zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zjednodušená starostlivosť                   znamená rozsah starostlivosti o Užívateľa v zmysle článku 3. bod A. tejto Zmluvy; 

Zmluva                                                      znamená predmetnú užívateľskú zmluvu vrátane všetkých jej príloh tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť;

Zmluvná strana                                        znamená Stablecoin, s.r.o. a Užívateľ, každý individuálne;

Zmluvné strany                                        znamenajú Stablecoin, s.r.o. a Užívateľ spoločne;

Zvýšená starostlivosť                             znamená rozsah starostlivosti o Užívateľa v zmysle článku 3. bod C. tejto Zmluvy;

Žiadosť o prevod virtuálnych mien       má význam uvedený v bode 6.2. tejto Zmluvy;

Žiadosť o vyplatenie                               má význam uvedený v bode 4.5.11. tejto Zmluvy;

 

 

1. PREDMET ZMLUVY

 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní služieb súvisiacich s virtuálnymi menami, konkrétne

a) pri poskytovaní služieb definovaných v tejto Zmluve zo strany Stablecoin, s.r.o. Užívateľovi; a

b) pri prijímaní služieb poskytovaných Užívateľovi zo strany Stablecoin, s.r.o..

 

1.2 Stablecoin, s.r.o. poskytuje najmä nasledovné služby:

a) služby poradenstva vo vzťahu k virtuálnym menám (ďalej len „Služby poradenstva”);

b) služby zmenárne peňažných prostriedkov Užívateľa z FIAT meny do virtuálnych mien, služby zmenárne medzi virtuálnymi menami, a služby konverzie virtuálnych mien na peňažné prostriedky vo FIAT mene (ďalej len „Služby zmenárne”);

c) služby predaja a nákupu virtuálnej meny (ďalej len „Služby predaja a nákupu“);

d) služby úschovy virtuálnych mien (ďalej len „Služby úschovy”);

e) služby „staking“ (ďalej len „Služby staking“);

f) iné služby v zmysle osobitnej dohody Zmluvných strán;

(Poradenské služby, Služby zmenárne, Služby predaja a nákupu, Služby úschovy a Služby staking ďalej spolu len „Služby”).

 

1.3 Stablecoin, s.r.o. môže ponúkať Služby samostatne alebo v rámci špeciálnych programov s konkrétnymi parametrami a podmienkami (ďalej spolu len „Produkty“ a samostatne aj „Produkt“). V prípade realizácie ponuky produktov bude táto zverejnená v Platforme.

1.4 Užívateľ berie na vedomie, že Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje exkluzívne oprávnenie prezentovať a/alebo sprístupniť niektorý z Produktov výlučne pre špecifickú skupinu užívateľov podľa konkrétnych podmienok príslušného Produktu a/alebo rozsah a/alebo obsah Produktov kedykoľvek zmeniť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

 

 

2. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

 

2.1. Predpokladom poskytnutia Služieb podľa tejto Zmluvy je úspešná registrácia Užívateľa na Platforme zriadením užívateľského účtu (ďalej len „Účet”) a potvrdenie takejto registrácie zo strany Stablecoin, s.r.o.. 

2.2. Podmienkou registrácie Užívateľa a zriadenia Účtu je:

a) v prípade Užívateľa fyzickej osoby vek minimálne 16 rokov, uvedenie pravdivej e-mailovej adresy; mena a priezviska; telefónneho čísla a adresy trvalého alebo iného pobytu Užívateľa;

b) v prípade Užívateľa právnickej osoby splnenie podmienok a poskytnutie starostlivosti podľa tejto Zmluvy, uvedenie pravdivej e-mailovej adresy, obchodného mena (názvu), telefónneho čísla a adresy sídla Užívateľa, identifikačného čísla spoločnosti (IČO) a identifikačného čísla na daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) ak je právnická osoba registrovaná na daň z pridanej hodnoty;

c) oboznámenie Užívateľa so znením pravidiel ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy, a prejavenie súhlasu Užívateľa s ich znením jednoznačným prejavom vôle vo forme označenia akceptačného tlačidla pri registrácii. Potvrdenie a označenie akceptačného tlačidla pri registrácii Užívateľa predstavuje jednoznačný súhlasný prejav vôle Užívateľa so znením pravidiel ochrany osobných údajov, zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy a príslušných príloh.

2.3. Stablecoin, s.r.o. po vykonaní registrácie Užívateľa a zriadení Účtu zašle Užívateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu e-mail s potvrdením o zriadení Účtu, overení identifikácie Užívateľa a oprávnení Užívateľa využívať Služby. Súčasťou e-mailu bude internetový odkaz, ktorý je Užívateľ pre využitie funkcionality Platformy a poskytnutie Služieb povinný potvrdiť odkliknutím.

 

3. ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽBY

 3.1. Stablecoin, s.r.o. je povinnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon”). V tejto súvislosti je Stablecoin, s.r.o. povinná pred poskytnutím Služieb na základe Zmluvy, poskytnutím vkladu podľa Zmluvy alebo inými úkonmi podľa Zmluvy, vykonať klasifikáciu Užívateľa v súlade s ustanoveniami Zákona a politikou posudzovania rizika v zmysle AML Smernice (ďalej len „Klasifikácia“) a poskytnúť Užívateľovi v súlade s nižšie uvedenými princípmi príslušnú starostlivosť.

 

A. Zjednodušená starostlivosť

3.2. Stablecoin, s.r.o. je v zmysle Zákona a AML Smernice oprávnená požadovať od Užívateľa – fyzickej osoby, nasledovné identifikačné údaje:

a) meno a priezvisko;

b) rodné číslo (dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené);

c) štátna príslušnosť;

d) pohlavie;

e) adresa trvalého pobytu alebo iného oprávneného pobytu; a

f) druh a číslo dokladu totožnosti;

(ďalej len „Osobné údaje“).

 

B. Základná starostlivosť

 

3.3. Užívateľovi, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý nespĺňa podmienky pre poskytnutie zjednodušenej starostlivosti podľa bodu 3.2. tohto článku Zmluvy, bude poskytnutá tzv. základná starostlivosť.

 3.4. Pre účely poskytnutia základnej starostlivosti je Užívateľ – fyzická osoba, pred poskytnutím Služieb povinný nad rozsah Osobných údajov poskytnúť Stablecoin, s.r.o. dodatočné informácie, príp. dokumenty, v nasledujúcom rozsahu: 

a) kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz / cestový pas);

b) potvrdenie o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte, dokumenty preukazujúce miesto pobytu ako napr. riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z registra obyvateľov jeho domovskej krajiny);

c) obrazový záznam (fotografia podobizne) Užívateľa spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou Užívateľa; a

d) informácia o pôvode finančných prostriedkov Užívateľa.

 

3.5. Stablecoin, s.r.o. je v súlade  s podmienkami Zákona a AML Smernice povinná poskytnúť základnú starostlivosť v zmysle Zmluvy Užívateľovi, ktorý je právnickou osobou. Za týmto účelom je Stablecoin, s.r.o. oprávnená od Užívateľa – právnickej osoby, požadovať nasledovné údaje, dokumenty:

a) obchodné meno;

b) identifikačné číslo spoločnosti (IČO);

c) adresa sídla;

d) identifikačné údaje zápisu v príslušnom registri;

e) kópia dokladov totožnosti štatutárnych orgánov a konečných užívateľov výhod Užívateľa a ich údaje v rozsahu ich Osobných údajov podľa bodu 3.2. tohto článku Zmluvy;

f) potvrdenie o adrese sídla (výpis z Obchodného registra Slovenskej republika alebo obdobného registra právnických osôb, riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa);

g) obrazový záznam (fotografia podobizne) tváre fyzickej osoby uskutočňujúcej zriadenie Účtu Užívateľa spoločne so  zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou, ako aj Osobné údaje takejto fyzickej osoby;

h) informácie o vlastníckej štruktúre Užívateľa v rozsahu Osobných údajov, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Užívateľa právnické osoby, v rozsahu:

  1. obchodné meno,
  2. identifikačné číslo spoločnosti (IČO),
  3. adresa sídla spoločníka Užívateľa,
  4. identifikačné údaje spoločníka Užívateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri, a i) informácia o pôvode finančných prostriedkov Užívateľa.

 

C. Zvýšená starostlivosť

 

3.6. V prípade, ak na základe analýzy rizík v zmysle Zákona a/alebo AML Smernice  Stablecoin, s..r.o. posúdi, že Užívateľ predstavuje zvýšenú mieru rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu, je Stablecoin, s.r.o. oprávnená a zároveň povinná od takéhoto  Užívateľa vyžiadať informácie a/alebo dokumenty nad rozsah údajov požadovaných pri poskytovaní zjednodušenej starostlivosti a/alebo základnej starostlivosti podľa bodu 3.2., 3.4. a 3.5. tohto článku Zmluvy.

3.7. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená vo vzťahu k Užívateľovi vykonať zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy a v zmysle Zákona aj na žiadosť príslušného orgánu a/alebo inej oprávnenej inštitúcie, ako aj z vlastného rozhodnutia pre účely zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu požadovať napr. aj daňové priznanie, výpis z bankového účtu alebo dokument preukazujúci zdroj príjmov Užívateľa.

3.8. Užívateľ berie v celom rozsahu na vedomie, že zodpovedn za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov poskytnutých Stablecoin, s.r.o. vsúvislosti / na účely tejto Zmluvy. Stablecoin, s.r.o. vychádza z predpokladu, že tieto údaje zodpovedajú skutočnému stavu a nakoľko nedisponuje prostriedkami na ich overenie, Stablecoin, s.r.o.  nezodpovedá a nemôže zodpovedať za akúkoľvek majetkovú a/alebo nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek chýb, nesprávností, neúplnosti a/alebo iných nedostatkov v poskytnutých informáciách.

3.9. Užívateľ poskytnutím akýchkoľvek informácií podľa tejto Zmluvy potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú v celom rozsahu pravdivé, presné a úplné. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje prípadné zmeny v poskytnutých informáciách a/alebo dokumentoch oznámiť Stablecoin, s.r.o. bez zbytočného odkladu od zmeny, a to najneskôr v lehote 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní.

3.10. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená v súvislosti s overením aktuálnosti, pravdivosti alebo presnosti údajov poskytnutých Užívateľom kedykoľvek počas trvania Zmluvy poskytnúť Užívateľovi príslušnú mieru starostlivosti podľa Podmienok a Zákona, a to aj opakovane.

 

D. Overenie identifikácie Užívateľa

 

3.11. Stablecoin, s.r.o. je pre účely overenia poskytnutých Osobných údajov alebo ďalších údajov alebo dokumentov oprávnená vykonať všetky úkony potrebné pre overenie identifikácie Užívateľa a identifikácie konečných užívateľov výhod Užívateľa, uskutočniť nevyhnutné úkony ochrany pred podvodným konaním, legalizáciou príjmov z trestnej  činnosti, financovaním terorizmu alebo akýmkoľvek iným protiprávnym konaním, a to priamo alebo prostredníctvom tretej strany.

3.12. Stablecoin, s.r.o. je na účely overenia identifikácie Užívateľa oprávnená overiť pravdivosť a úplnosť údajov a/alebo dokumentov poskytnutých Užívateľom.

3.13. Stablecoin, s.r.o. ako povinná osoba preskúmava, či údaje, písomnosti alebo iné dokumenty obdržané na základe Zmluvy, sú v súlade s požiadavkami a podmienkami tejto Užívateľ berie na vedomie, že Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za pravosť, platnosť a preklad týchto písomností, ani za obsahovú zhodu, pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov v nich uvedených.

3.14. Užívateľ sa zaväzuje udržiavať totožnosť platobných údajov uvedených v jeho Účte s príslušným účtom, resp. platobným miestom, ktorým Užívateľ disponuje.

3.15. Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo:

a) v nevyhnutnej miere obmedziť právo Užívateľa nakladať s Účtom, až do momentu poskytnutia príslušnej miery starostlivosti podľa článku 3. tejto Zmluvy;

b) obmedziť prístup Užívateľa k Účtu v prípade, ak Užívateľ neposkytne Stablecoin, s.r.o. informácie alebo dokumenty potrebné pre poskytnutie príslušnej starostlivosti v zmysle tejto Zmluvy alebo ak Užívateľ neposkytne predmetné informácie v požadovanej kvalite a/alebo kvantite;

c) obmedziť Užívateľovi prístup k jeho Účtu v prípade odôvodneného podozrenia, že v súvislosti s daným Účtom došlo alebo môže dôjsť k páchaniu trestného činu alebo iného protiprávneho konania. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu Užívateľovho prístupu k Účtu, Stablecoin, s.r.o. ho o tom bude informovať bez zbytočného odkladu, s výnimkou prípadov, v ktorých by oznámenie tejto skutočnosti Užívateľovi bolo v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

 

3.16. Užívateľ je povinný zachovávať dôvernosť svojich prístupových údajov k Účtu, ako aj v primeranej miere zabezpečiť ochranu koncových zariadení, prostredníctvom ktorých má Užívateľ prístup k Platforme alebo Účtu.

3.17. Užívateľ sa zaväzuje pri využívaní Služieb a Platformy používať na to vhodné technické koncové zariadenie, pričom zodpovedá za zabezpečenie a udržiavanie kompatibility zariadenia s príslušným softvérovým a/alebo hardvérovým vybavením a prípadnými inými technickými požiadavkami na používané koncové zariadenie. Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za možné majetkové a/alebo nemajetkové ujmy vzniknuté Užívateľovi z dôvodu nedodržania jeho akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy.

3.18. Užívateľ berie na vedomie, že napriek zriadeniu Účtu a registrácie Užívateľa je Stablecoin, s.r.o. oprávnená odmietnuť poskytnúť mu konkrétnu Službu, a to celkom alebo sčasti. Ak Stablecoin, s.r.o. predmetné oprávnenie využije, upovedomí o tom Užívateľa v primeranej dobe. V prípade, ak Stablecoin, s.r.o. odmietne poskytnutie Služby z dôvodu, že nebudú splnené podmienky pre poskytnutie starostlivosti podľa príslušných ustanovení tejto Zmluvy, Stablecoin, s.r.o. Užívateľovi vráti už poskytnuté plnenie najneskôr v lehote 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od uplynutia príslušnej lehoty.

 

 

4. SLUŽBY

 

4.1. Služby poradenstva

 

4.1.1. Stablecoin, s.r.o. poskytuje v rámci Služieb poradenské služby, predmetom ktorých je návrh  skladby a podielu portfólia jednotlivých virtuálnych mien v rámci konkrétnych Produktov a návrh vyskladania Užívateľovho portfólia.

4.1.2. Pri poskytovaní Služieb poradenstva a pre naplnenie ich predmetu, je Stablecoin, s.r.o. vo vzťahu k tvorbe navrhovanej skladby a pomerov jej častí oprávnená zohľadniť formálne kritériá a fundamentálne kritériá, prípadne iné metriky špecifické vo vzťahu ku konkrétnemu Produktu.

4.1.3. Účelom poskytovania Služieb poradenstva je optimalizácia ziskovosti Služieb pri limitácii rizika súvisiaceho s virtuálnymi menami (ďalej len „Služby poradenstva“). Užívateľ v súlade s Úvodnými ustanovenia Zmluvy berie na vedomie, že virtuálne meny sú spojené s rizikom a ich hodnota môže v krátkych intervaloch výrazne stúpať alebo klesať.

 

4.2. Služby zmenárne

 

4.2.1. Stablecoin, s.r.o. poskytuje v rámci Služieb služby konverzie virtuálnych mien, teda (i) službu zmeny peňažných prostriedkov Užívateľa vo forme FIAT meny na virtuálnu menu, (ii) službu zmeny virtuálnej meny Užívateľa na peňažné prostriedky vo forme FIAT meny, (iii) službu zmeny virtuálnej meny na inú virtuálnu menu (ďalej len „Služby zmenárne”).

4.2.2 Pri poskytovaní Služby zmenárne je pre vykonanie Užívateľom objednanej konverzie záväzný kurzový lístok virtuálnych mien uvedený v rozhraní Platformy, platný v čase vykonania objednávky. Kurzový lístok je priebežne aktualizovaný a obsahuje informácie o konverziách hodnoty vkladov do virtuálnych mien, prípadne virtuálnych mien na iné virtuálne meny.

 

4.3. Služby predaja a nákupu

 

4.3.1. Stablecoin, s.r.o. poskytuje v rámci Služieb služby predaja a nákupu virtuálnych mien dostupných na Platforme za peňažné prostriedky vo forme FIAT meny (ďalej len „Služby predaja a nákupu“). V závislosti od toho, či Užívateľ kupuje alebo predáva virtuálne meny, má Stablecoin, s.r.o. postavenie predávajúceho alebo kupujúceho virtuálnych mien.

4.3.2. Pri objednávke Služby predaja a nákupu na Platforme je Užívateľ povinný okrem spôsobu platby (bankový prevod / platobná brána PayPal), zvoliť či požaduje zakúpenú virtuálnu menu (i) uschovať využitím Služby úschovy podľa článku 4.4. tejto Zmluvy, alebo (ii) poukázať na elektronickú peňaženku Užívateľa (ďalej len „Elektronická peňaženka“).

4.3.3. Užívateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za zvolenú virtuálnu menu, t. j. vykonať prevod peňažných prostriedkov bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány PayPal v prospech bankového účtu Stablecoin, s.r.o. uvedeného v rozhraní Platformy, resp. na vystavenej faktúre, a to v deň vykonania objednávky na základe vystavenej faktúry Stablecoin, s.r.o. (ďalej len „Vklad” alebo „Kúpna cena“).

4.3.4. Stablecoin, s.r.o. zabezpečí úschovu zakúpenej virtuálnej meny bezodkladne po pripísaní Kúpnej ceny v prospech bankového účtu Stablecoin, s.r.o.. V prípade požiadavky Užívateľa o odoslanie zakúpenej virtuálnej meny na Elektronickú peňaženku, je Užívateľ na výzvu povinný poskytnúť Stablecoin, s.r.o. identifikačné údaje (účet) Elektronickej peňaženky Užívateľa, a to e-mailom na adresu: info@stablecoin.sk. V prípade, ak Užívateľom označená Elektronická peňaženka nebude spôsobilá na prijatie zakúpeného typu virtuálnej meny, zaväzuje sa Užívateľ na výzvu poskytnúť Stablecoin, s.r.o. identifikačné údaje (účet) inej Elektronickej peňaženky Užívateľa, a to e-mailom na adresu: info@stablecoin.sk. Stablecoin, s.r.o. odošle zakúpenú virtuálnu menu bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na úhradu Kúpnej ceny a oznámení identifikačných údajov vhodnej Elektronickej peňaženky podľa predchádzajúce vety tohto bodu Zmluvy.

4.3.5. Pri poskytovaní Služby nákupu a predaja je pre vybavenie objednávky Užívateľa záväzný kurzový lístok virtuálnych mien uvedený v rozhraní Platformy, platný v čase vykonania objednávky. Kurzový lístok je priebežne aktualizovaný a obsahuje informácie o konverziách hodnoty vkladov do virtuálnych mien, prípadne virtuálnych mien na iné virtuálne meny.

4.3.6. V rámci Služby nákupu a predaja je Užívateľ oprávnený ponúknuť Stablecoin, s.r.o. na predaj výlučne virtuálnu menu vo vlastníctve Užívateľa, vedenú na Elektronickej peňaženke Užívateľa.

4.3.7. Služby nákupu a predaja sú v závislosti od Užívateľom zvoleného spôsobu naloženia so zakúpenou virtuálnou menou, t. j. úschova virtuálnej meny alebo odoslanie na Užívateľom identifikovanú Elektronickú peňaženku, spoplatnené podľa článku 9. tejto Zmluvy.

4.3.8 Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Služby nákupu a predaja bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky oznámi Stablecoin, s.r.o. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Kúpna cena uhradená Užívateľom na kúpu zvolenej virtuálnej meny bude Užívateľovi odoslaná na bankový účet, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa oznámenia zrušenia objednávky.

4.3.9. Užívateľ je oprávnený zrušiť objednávku Služby predaja a nákupu bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky Služby predaja a nákupu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy je možné iba v prípade, ak Užívateľ zadal príkaz na úhradu Kúpnej ceny na bankový účet Stablecoin, s.r.o., pričom Kúpna cena nebola na účet Stablecoin, s.r.o. ešte pripísaná. Zrušenie objednávky oznámi Užívateľ prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@stablecoin.sk. Kúpna cena uhradená Užívateľom na kúpu zvolenej virtuálnej meny bude Užívateľovi odoslaná na bankový účet, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa oznámenia zrušenia objednávky. Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za prípadné transakčné poplatky bánk spojené s prevodom peňažných prostriedkov. V prípade zrušenia objednávky Služieb predaja a nákupu podľa tohto bodu Zmluvy je Užívateľ povinný uhradiť Stablecoin, s.r.o. poplatok podľa článku 9. bod 9.3. písm. d) Zmluvy

 

4.4. Služby úschovy

 

4.4.1. Stablecoin, s.r.o. poskytuje v rámci Služieb vo vzťahu k virtuálnym menám pre účely zabezpečenia ich ochrany ako súčasť Služieb Služby úschovy. Stablecoin, s.r.o. poskytuje služby úschovy najmä za účelom poskytovania úschovných služieb vo vzťahu k virtuálnym menám.

4.4.2. Stablecoin, s.r.o. poskytuje služby úschovy virtuálnych mien spôsobom a za podmienok, ktoré predstavujú ich bezpečné uloženie, ochranu pred scudzením, stratou alebo náhodným zničením vo vzťahu k dátam potrebným pre nakladanie s virtuálnymi menami (ďalej len „Služby úschovy“). Stablecoin, s.r.o. pre zabezpečenie ochrany virtuálnych     mien Užívateľov (a dát potrebných pre nakladanie s nimi – tzv. privátnych kľúčov) pri    poskytovaní Služieb úschovy používa riešenia úschovy formou (i) virtuálnej peňaženky Stablecoin, s.r.o., (ii) cold storage, alebo (iii) portálu www.binance.com.

4.4.3. Pri poskytovaní Služieb úschovy si Stablecoin, s.r.o. vyhradzuje právo uchovávať virtuálne meny na adresách tretích strán, najmä overených a bezpečných portáloch poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnych mien, poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnych mien alebo obdobných služieb spojených s virtuálnymi menami.

4.4.4. Stablecoin, s.r.o. sa zaväzuje, že pri poskytovaní Služieb úschovy bude disponovať s virtuálnymi menami Užívateľov a súvisiacimi privátnymi kľúčmi výlučne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podmienok poskytovania príslušného Produktu.

4.4.5. Stablecoin, s.r.o. si v rámci poskytovania Služieb úschovy vyhradzuje právo samostatne manažovať podobu a formu poskytovania Služieb úschovy najmä za účelom zabezpečenia primeranej ochrany virtuálnych mien Užívateľa a súvisiacich privátnych kľúčov a zabezpečenia primeranej likvidity prostriedkov.

4.4.6. Užívateľ je oprávnený požiadať o prevod virtuálnej meny v jeho vlastníctve z úschovy podľa tohto článku Zmluvy na elektronickú peňaženku Užívateľa v súlade s podmienkami podľa článku 6. tejto Zmluvy.

 

4.5. Služby staking

 

4.5.1. Stablecoin, s.r.o. poskytuje v rámci Služieb služby staking do Stablecoinu STCO (ďalej len „Stablecoin“) dostupného na Platforme (ďalej len „Služby staking“). Služba staking umožňuje Užívateľovi zarábať ako odmenu za používanie existujúcich držieb virtuálnych mien. Staking predstavuje jeden zo spôsobov, ktorým môže Užívateľ generovať pasívny príjem.

4.5.2. Pri objednávke Služieb staking na Platforme je Užívateľ povinný okrem spôsobu platby (bankový prevod / platobná brána PayPal), zvoliť či požaduje zakúpený Stablecoin (i) uschovať využitím Služby úschovy podľa článku 4.4. tejto Zmluvy, alebo (ii) poukázať na Elektronickú peňaženku Užívateľa.

4.5.3. Užívateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za Stablecoin, t. j. vykonať prevod peňažných prostriedkov bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány PayPal v prospech bankového účtu Stablecoin, s.r.o. uvedeného vrozhraní Platformy, resp. na vystavenej faktúre, a to v deň vykonania objednávky na základe vystavenej faktúry Stablecoin, s.r.o. (ďalej len „Vklad” alebo „Kúpna cena“).

4.5.4. Stablecoin, s.r.o. zabezpečí úschovu zakúpeného Stablecoinu bezodkladne po pripísaní Kúpnej ceny v prospech bankového účtu Stablecoin, s.r.o.. V prípade požiadavky Užívateľa o odoslanie zakúpeného Stablecoinu na Elektronickú peňaženku, je Užívateľ na výzvu povinný poskytnúť Stablecoin, s.r.o. identifikačné údaje (účet) Elektronickej peňaženky Užívateľa, a to e-mailom na adresu: info@stablecoin.sk. V prípade, ak Užívateľom označená Elektronická peňaženka nebude spôsobilá na prijatie zakúpeného Stablecoinu, zaväzuje sa Užívateľ na výzvu poskytnúť Stablecoin, s.r.o. identifikačné údaje (účet) inej Elektronickej peňaženky Užívateľa, a to e-mailom na adresu: info@stablecoin.sk. Stablecoin, s.r.o. odošle zakúpený Stablecoin bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na úhradu Kúpnej ceny a oznámení identifikačných údajov vhodnej Elektronickej peňaženky podľa predchádzajúce vety tohto bodu Zmluvy.

4.5.5. Užívateľ berie na vedomie, že pripísanie Kúpnej ceny v prospech bankového účtu Stablecoin, s.r.o. môže trvať niekoľko dní, a to z dôvodu výkonu AML kontroly. V prípade, ak bankový ústav zamietne v procese AML kontroly prevod Kúpnej ceny alebo Kúpnu cenu vráti Užívateľovi, príp. ak Užívateľ odmietne spolupracovať pre účely úspešného vykonania AML kontroly, Stablecoin, s.r.o. má oprávnenie odstúpiť od tejto Zmluvy alebo zrušiť objednávku.

4.5.6. Klient nadobúda vlastnícke právo k Stablecoinu kúpenému podľa tejto Zmluvy od Stablecoin, s.r.o., pripísaním Stablecoinu na Elektronickú peňaženku Užívateľa, alebo uschovaním Stablecoinu podľa článku 4.4 tejto Zmluvy (ďalej len „Deň nadobudnutia“).

4.5.7. Užívateľ berie na vedomie, že investičné obdobie Stablecoinu je minimálne 12 kalendárnych mesiacov (ďalej len „Investičné obdobie“). Prvé Investičné obdobie začína plynúť odo Dňa nadobudnutia a každé ďalšie Investičné obdobie začína plynúť v deň výročia Dňa nadobudnutia.

4.5.8. Stablecoin, s.r.o. je povinná počas Investičného obdobia vyplácať Užívateľovi na zvolenú Elektronickú peňaženku výnosy (odmenu) zo sumy zakúpeného Stablecoinu za príslušný kalendárny mesiac do 15. (slovom: pätnásteho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to v percentuálnej sadzbe zverejnenej v rozhraní Platformy platnej ku dňu vykonania objednávky Služby staking Užívateľom (ďalej len „Výnosy“). Povinnosť podľa predchádzajúcej vety vzniká Stablecoin, s.r.o. až splnením záväzku Užívateľa podľa bodu 4.5.3. tohto článku Zmluvy.

4.5.9. Užívateľ berie na vedomie a zaväzuje sa, že počas prvého Investičného obdobia (t. j. počas úvodných 12 kalendárnych mesiacov odo Dňa nadobudnutia) nebude so zakúpeným Stablecoinom voľne disponovať (Lock program), to znamená, že:

(i) v prípade držby zakúpeného Stablecoinu na Elektronickej peňaženke Užívateľa Užívateľ najmä, no nielen, nezamení Stablecoin za inú virtuálnu menu, nevyberie Stablecoin z Elektronickej peňaženky, nepožiada Stablecoin, s.r.o. o vyplatenie zakúpeného Stablecoinu vo FIAT mene, a/alebo nevykoná iné dispozičné úkony v súvislosti so Stablecoinom, a

(ii) v prípade úschovy Stablecoinu podľa článku 4.4 tejto Zmluvy Užívateľ nepožiada Stablecoin, s.r.o. o vydanie Stablecoinu z úschovy, o vyplatenie zakúpeného Stablecoinu vo FIAT mene, a/alebo nevykoná iné dispozičné úkony v súvislosti so Stablecoinom.

4.5.10  V prípade, ak Užívateľ v rámci prvého Investičného obdobia (t. j. počas úvodných 12 kalendárnych mesiacov odo Dňa nadobudnutia) vykoná, resp. požiada Stablecoin, s.r.o. o vykonanie akéhokoľvek dispozičného úkonu so zakúpeným Stablecoinom podľa bodu 4.5.9. tohto článku Zmluvy, zaniká Užívateľovi nárok na výplatu Výnosov podľa bodu 4.5.8. tohto článku Zmluvy a zároveň je v lehote piatich (5) dní odo dňa podania žiadosti o vyplatenie zakúpeného Stablecoinu vo FIAT mene (ďalej len „Žiadosť o predčasné vyplatenie“) alebo vykonania iného dispozičného úkonu, povinný v celom rozsahu poukázať na Elektronickú peňaženku Stablecoin, s.r.o. zakúpený Stablecoin spolu s Výnosmi vyplatenými Užívateľovi na základe tejto Zmluvy.

4.5.11. Na podanie a vybavenie Žiadosti o predčasné vyplatenie sa primerane použijú ustanovenia článku 6. bod 6.3. a 6.4. tejto Zmluvy. V súvislosti s vybavením Žiadosti o predčasné vyplatenie si Stablecoin, s.r.o. vyhradzuje právo poskytnúť zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade Žiadosti o predčasné vyplatenie zakúpeného Stablecoinu (Vkladu) vo FIAT mene bude z hodnoty Vkladu Užívateľa, ktorého predčasnú výplatu Užívateľ požaduje, odpočítaná suma Výnosov vyplatených Užívateľovi podľa bodu 4.5.8. tohto článku Zmluvy a Poplatok za predčasné vyplatenie podľa článku 9. bod 9.4. tejto Zmluvy. Stablecoin, s.r.o. zabezpečí výplatu Stablecoinu (Vkladu) Užívateľa v zmysle Žiadosti o predčasné vyplatenie v hodnote sumy Vkladu po odpočítaní sumy Výnosov vyplatených Užívateľovi a Poplatku za predčasné vyplatenie, a to v lehote 90 (slovom: deväťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia Žiadosti o predčasné vyplatenie, poukázania zakúpeného Stablecoinu Užívateľom na Elektronickú peňaženku Stablecoin, s.r.o. a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade so Zmluvou.

4.5.12  Po uplynutí Investičného obdobia, resp. ku dňu výročia Dňa nadobudnutia, je Stablecoin, s.r.o. oprávnená pristúpiť k jednostrannej úprave percentuálnej sadzby Výnosov.

4.5.13. Po uplynutí prvého Investičného obdobia podľa bodu 4.5.7. tohto článku Zmluvy je Užívateľ oprávnený požiadať Stablecoin, s.r.o. o vyplatenie zakúpeného Stablecoinu (Vkladu) vo FIAT mene na bankový účet Užívateľa (ďalej len „Žiadosť o vyplatenie”). Na podanie a vybavenie Žiadosti o vyplatenie sa primerane použijú ustanovenia článku 6. bod 6.3. a 6.4. tejto Zmluvy. V súvislosti s vybavením Žiadosti o vyplatenie si Stablecoin, s.r.o. vyhradzuje právo poskytnúť zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy. Stablecoin, s.r.o. zabezpečí výplatu Stablecoinu (Vkladu) Užívateľa v zmysle Žiadosti o výplatu v lehote 90 (slovom: deväťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia Žiadosti o vyplatenie, poukázania zakúpeného Stablecoinu Užívateľom na Elektronickú peňaženku Stablecoin, s.r.o. a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade so Zmluvou.

4.5.14.  Po uplynutí prvého Investičného obdobia podľa bodu 4.5.7. tohto článku Zmluvy je Stablecoin, s.r.o. oprávnená aj bez udania dôvodu oznámiť Užívateľovi ukončenie poskytovania Služieb staking podľa tohto článku Zmluvy a vyplatiť Užívateľovi zakúpený Stablecoin (Vklad) vo FIAT mene na bankový účet Užívateľa, ktorý je Užívateľ povinný na výzvu oznámiť Stablecoin, s.r.o. bezodkladne (ďalej len „Oznámenie o ukončení poskytovania Služieb staking“). V súvislosti s vyplatením Stablecoinu (Vkladu) Užívateľovi podľa tohto bodu Zmluvy si Stablecoin, s.r.o. vyhradzuje právo poskytnúť zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy. Stablecoin, s.r.o. zabezpečí výplatu Stablecoinu (Vkladu) Užívateľa v lehote 90 (slovom: deväťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia Oznámenia o ukončení poskytovania Služieb staking na e-mailovú adresu Užívateľa, poukázania zakúpeného Stablecoinu Užívateľom na Elektronickú peňaženku Stablecoin, s.r.o. v stanovenej lehote a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade so Zmluvou.

4.5.15.  Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Služieb staking bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky oznámi Stablecoin, s.r.o. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Kúpna cena uhradená Užívateľom na kúpu Stablecoinu bude Užívateľovi odoslaná na bankový účet, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa oznámenia zrušenia objednávky.

4.5.16.  Užívateľ je oprávnený zrušiť objednávku Služieb staking bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky Služieb staking podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy je možné iba v prípade ak Užívateľ zadal príkaz na úhradu Kúpnej ceny na bankový účet Stablecoin, s.r.o., pričom Kúpna cena nebola na účet Stablecoin, s.r.o. ešte pripísaná. Zrušenie objednávky oznámi Užívateľ prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@stablecoin.sk. Kúpna cena uhradená Užívateľom na kúpu Stablecoinu bude Užívateľovi odoslaná na bankový účet, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa oznámenia zrušenia objednávky. Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za prípadné transakčné poplatky bánk spojené s prevodom peňažných prostriedkov. V prípade zrušenia objednávky Služieb staking podľa tohto bodu Zmluvy je Užívateľ povinný uhradiť Stablecoin, s.r.o. poplatok podľa článku 9. bod 9.3. písm. d) Zmluvy

 

5. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 

5.1. Predpokladom poskytnutia ktorejkoľvek zo Služieb je registrácia Užívateľa, zriadenie Účtu, poskytnutie príslušnej miery starostlivosti podľa tejto Zmluvy a úhrada Vkladu v súlade s konkrétnym Produktom.

5.2. Užívateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov vo FIAT mene (Vklad) v prospech bankového účtu Stablecoin, s.r.o. uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány PayPal.

5.3. Užívateľ je povinný odoslať Vklad výlučne z bankového účtu vedeného na Užívateľa alebo z účtu, vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo alebo iné obdobné oprávnenie. Pri úhrade Vkladu je Užívateľ povinný uviesť príslušný špecifický symbol, konštantný symbol alebo iný údaj, ktorých uvedenie je Stablecoin, s.r.o. oprávnená požadovať.

5.4. Porušenie povinnosti Užvateľa podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy predstavuje porušenie tejto Zmluvy. V prípade takéhoto porušenia Zmluvy Stablecoin, s.r.o. nie je povinná poskytnúť Užívateľovi akékoľvek Služby až do okamihu zabezpečenia súladu s touto Zmluvou. V takomto prípade Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutý Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia podmienok podľa tejto Zmluvy.

5.5. Po pripísaní hodnoty Vkladu na bankový účet Stablecoin, s.r.o. a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy, je Stablecoin, s.r.o. povinná poskytnúť Užívateľovi príslušné Služby, okrem prípadov uvedených v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy.

5.6. Užívateľ si je vedomý, že pripísaním Vkladu na bankový účet Stablecoin, s.r.o. udeľuje Stablecoin, s.r.o. súhlas a pokyn na poskytnutie Služieb. V tejto súvislosti Stablecoin, s.r.o. zdôrazňuje, že v zmysle príslušných právnych predpisov Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa pripísania Vkladu, a to z dôvodu, že cena virtuálnych mien závisí od pohybu cien na finančnom trhu (a ďalších trhov), ktorú Stablecoin, s.r.o. nemôže ovplyvniť.

 

 

6. PREVOD VIRTUÁLNYCH MIEN Z ÚSCHOVY

 

6.1. Užívateľ je oprávnený požiadať Stablecoin, s.r.o. o prevod uschovaných virtuálnych mien nadobudnutých z prostriedkov Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti na elektronickú peňaženku Užívateľa (ďalej len „Prevod“), a to najskôr po uplynutí doby 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy (ďalej len „Doba”), ak táto Zmluvy pri niektorých Službách neustanovuje inak.

6.2. Užívateľ je oprávnený požiadať Stablecoin, s.r.o. o Prevod na základe žiadosti o prevod virtuálnych mien Užívateľa (ďalej len „Žiadosť o prevod virtuálnych mien Užívateľa”).

6.3. Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien, v ktorej uvedie príslušné verejné adresy vlastnené Užívateľom pre účely Prevodu virtuálnych mien Užívateľa, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@stablecoin.sk. Na účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien je Užívateľ povinný zaslať Stablecoin, s.r.o. riadne vyplnenú žiadosť, na  základe ktorej Stablecoin, s.r.o. vypracuje a odošle Užívateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.

6.4. Užívateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien zabezpečiť doručenie tejto žiadosti Stablecoin, s.r.o. s úradným osvedčením pravosti podpisu Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Riadne doručenou Žiadosťou o prevod virtuálnych mien je taká žiadosť, ktorá je jasná, zrozumiteľná, určitá a opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Užívateľa.

6.5. V súvislosti s Prevodom a zrušením úschovy si Stablecoin, s.r.o. vyhradzuje právo poskytnúť zvýšenú starostlivosťou podľa tejto Zmluvy. Stablecoin, s.r.o. je povinná zabezpečiť Prevod virtuálnych mien Užívateľa špecifikovaných v Žiadosti o prevod virtuálnych mien v lehote 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia Žiadosti o prevod virtuálnych mien a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade so Zmluvou. V prípade, ak predstavujú predmet Prevodu všetky virtuálne meny evidované v Účte Užívateľa, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie Zmluvy.

 

 

7. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

 

7.1. Stablecoin, s.r.o. vyhlasuje, že:

a) je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je oprávnená vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade stouto Zmluvou;

b) je oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré jej z tejto Zmluvy vyplývajú;

c) táto Zmluva predstavuje riadne, určité, vážne a zrozumiteľné právne záväzné, platné a určité záväzky Stablecoin, s.r.o., ktoré sú voči nej vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov; a

d) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku alebo zakladateľského dokumentu Stablecoin, s.r.o..

 

7.2. Užívateľ vyhlasuje, že:

a) má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v rozsahu nevyhnutnom pre uzatvorenie tejto Zmluvy a prijímanie Služieb, pričom je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú;

b) táto Zmluva predstavuje riadne, určité, vážne a zrozumiteľné právne záväzné, platné a určité záväzky Užívateľa, ktoré sú voči Užívateľovi vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov;

c) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku;

d) poskytol a počas trvania tohto zmluvného vzťahu založeného Zmluvou bude poskytovať Stablecoin, s.r.o. pravdivé, presné a úplné informácie v rozsahu a spôsobom potrebným pre riadne poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy;

e) nebude prijímať Služby inak než v súlade s touto Zmluvou alebo inak než v súlade s ich zamýšľaným účelom, v každom prípade nie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

f) sa v dostatočnej miere oboznámil s funkcionalitou Platformy a Účtu, ako aj s podstatou a fungovaním technológií virtuálnych mien, aby mohol prijímať Služby a uplatňovať si súvisiace práva a plniť povinnosti; a

g) sa bude priebežne oboznamovať s funkcionalitou Platformy, webovým sídlom Stablecoin, s.r.o., ako aj ďalšími informáciami súvisiacimi s plneniami podľa tejto zmluvy.

 

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Užívateľ je povinný pri používaní Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Zmluvu, ako aj rešpektovať práva Stablecoin, s.r.o. a tretích osôb.

8.2. Užívateľ sa zaväzuje, že najmä, no nielen:

a) nebude zasahovať do funkcionality Platformy, Účtu alebo akýchkoľvek riešení vyvinutých Stablecoin, s.r.o. (či už technických alebo know-how) alebo v jej prospech, súvisiacich so Službami, ohrozovať a/alebo narúšať ich plynulú prevádzku, a to akýmkoľvek spôsobom;

b) nebude používať programy, zariadenia a/alebo postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkcionalitu Platformy, Účtu alebo Služieb;

c) nebude neoprávnene získavať Osobné údaje iných užívateľov alebo akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Stablecoin, s.r.o. alebo ktoré sú dôvernými informáciami Stablecoin, s.r.o.; a

d) nebude používať nezabezpečený e-mail alebo sprístupňovania údajov k Účtu akejkoľvek tretej osobe.

 

8.3. Užívateľ zodpovedá za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov k svojmu Účtu. V tejto súvislosti je Užívateľ povinný najmä, no nielen:

a) uistiť sa, že po ukončení používania Platformy dodržal primerané bezpečnostné opatrenia, napr. po skončení každej návštevy Platformy sa riadne z Účtu odhlásil a zatvoril použítý internetový prehliadač alebo iné rozhranie použité na prístup k Účtu, príp. znemožnil ovládanie koncového technického zariadenia; a

b) v prípade, ak má Užívateľ dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému prístupu do jeho Účtu, použitiu alebo sprístupneniu prihlasovacích údajov Užívateľa, neoprávnenému prístupu alebo použitiu Účtu a/alebo akémukoľvek inému narušeniu bezpečnosti Účtu alebo poskytovania Služieb, bez zbytočného odkladu informovať o tom Stablecoin, s.r.o.

 

8.4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu protiprávnej a/alebo neetickej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť Stablecoin, s.r.o., poskytovanie Služieb alebo iných užívateľov. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že nebude v súvislosti s touto Zmluvou participovať najmä na:

a) neoprávnenom pokuse o zmenu funkcionality alebo programového narušenia alebo iného zásahu do Platformy, Účtu, Služieb alebo ich akýchkoľvek súčastí;

b) pokuse o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Účtu iného užívateľa;

c) pokuse obísť alebo zmariť akékoľvek bezpečnostné opatrenia, vrátane poskytnutia starostlivosti vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy; alebo

d) rozmnožovaní, duplikácii, kopírovaní, predávaní alebo obchodovaní so Službami na akýkoľvek účel bez súhlasu Stablecoin, s.r.o..

 

8.5. Užívateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v tejto Zmluve:

a) používať Účet v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s touto Zmluvou;

b) pre účely prístupu k Účtu a Platforme používať výlučne dôveryhodné koncové technické zariadenia a primerané zabezpečenie pred škodlivými softvérom a/alebo počítačovými vírusmi; a

c) uchovávať v tajnosti prístupové heslá k Účtu alebo akékoľvek obdobné údaje súvisiace s Účtom alebo plnením Zmluvy s primeranou mierou ich ochrany.

 

8.6. Užívateľ berie na vedomie, že Stablecoin, s.r.o. nebude bez predchádzajúceho upovedomenia kontaktovať Užívateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Stablecoin, s.r.o..

 

 

9. POPLATKY SPOJENÉ S VEDENÍM ÚČTU, POSKYTOVANÍM A UKONČOVANÍM SLUŽIEB

 

9.1. Poskytovanie Služieb je spoplatnené poplatkami podľa tohto článku Zmluvy. Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Užívateľovi

9.2. Stablecoin, s.r.o. si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním ich zoznamu a obsahu, vyhradzuje právo na zmenu výšky poplatkov, prípadne na zavedenie nových poplatkov. 

9.3. Poplatky sa pri objednávke Služby účtujú ako samostatná položka a ich výška bude pri jednotlivých Službách a/alebo Produktoch uvedená v Platforme, pričom:

a) poplatok za Služby úschovy predstavuje poplatok za poskytnutie Služieb úschovy v súvislosti s objednávkou Služieb predaja a nákupu podľa podmienok tejto Zmluvy vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro) (ďalej len „Úschovný poplatok“);

b) poplatok za odoslanie zakúpenej virtuálnej meny na určenú elektronickú peňaženku Užívateľa a za Prevod predstavuje poplatok vo výške 15,- EUR (slovom: pätnásť eur) a poplatok za odoslanie zakúpeného Stablecoinu na určenú elektronickú peňaženku Užívateľa a za Prevod predstavuje poplatok vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), súvisiaci s úhradou nákladov pri odoslaní virtuálnej meny Užívateľovi, resp. pri Prevode vo vzťahu k poskytovaniu Služieb úschovy (ďalej len „Transakčný poplatok“); a

c) poplatok za poskytnutie Služieb nákupu a predaja a/alebo Služby staking je vo výške 5 % z hodnoty Vkladu (ďalej len „Režijný poplatok”); a

d) storno poplatok za zrušenie objednávky Služieb predaja a nákupu a/alebo Služieb staking je vo výške 5 % z hodnoty Vkladu (ďalej len „Storno poplatok“).

 

9.4. Osobitným poplatkom je Poplatok za predčasné vyplatenie zakúpeného Stablecoinu (Vkladu) vo FIAT mene v prípade podania Žiadosti o predčasné vyplatenie počas prvého Investičného obdobia. Poplatok za predčasné vyplatenie je diferencovaný nasledovne:

a) vo výške 10 % zo sumy Vkladu v prípade podania Žiadosti o predčasné vyplatenie v lehote troch (3) mesiacov odo Dňa nadobudnutia;

b) vo výške 7 % zo sumy Vkladu v prípade podania Žiadosti o predčasné vyplatenie v období troch (3) – šiestich (6) mesiacov odo Dňa nadobudnutia; a

c) vo výške 5 % zo sumy Vkladu v prípade podania Žiadosti o predčasné vyplatenie v období siedmych (7) – dvanástich (12) mesiacov odo Dňa nadobudnutia

(ďalej len „Poplatok za predčasné vyplatenie“).

9.5. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená účtovať aj ďalšie poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy alebo za úkony touto Zmluvou predpokladané.

 

 

10. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

 

10.1. Túto Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) dohodou Zmluvných strán;

b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán (podľa bodu 10.3. tohto článku Zmluvy);

c) odstúpením od Zmluvy zo strany Stablecoin, s.r.o. (podľa bodu 10.6. tohto článku Zmluvy);

d) odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa (podľa bodu 10.8. tohto článku Zmluvy); a

e) výpoveďou alebo odstúpením z iných dôvodov upravených touto Zmluvou.

                                                          (ďalej spolu, resp. ktorýkoľvek spôsob ukončenia Zmluvy len „Ukončenie Zmluvy”).

 

10.2. Zmluvné strany sú povinné ku dňu účinnosti Ukončenia Zmluvy vykonať všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody a splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

10.3. Stablecoin, s.r.o. alebo Užívateľ môže kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne,  jej doručením na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu : info@stablecoin.sk.

10.4. Výpovedná doba je 3-mesačná (slovom: trojmesačná) a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej Užívateľ je po odoslaní výpovede, avšak najneskôr v lehote 1 (slovom: jedného) kalendárneho mesiaca pred uplynutím výpovednej doby podľa predchádzajúcej vety, povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien v zmysle článku 6. bod 6.4. a 6.5. tejto Zmluvy. Po naplnení príslušných podmienok pre realizáciu Prevodu a uhradení príslušných poplatkov sa Stablecoin, s.r.o. zaväzuje vykonať Prevod najneskôr v lehote 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby. Užívateľ sa zaväzuje pre účely Prevodu v súvislosti s Ukončením Zmluvy poskytnúť Stablecoin, s.r.o. všetku potrebnú súčinnosť.

10.5. V prípade, ak Užívateľ nedoručí Stablecoin, s.r.o. Žiadosť o prevod virtuálnych mien podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, Stablecoin, s.r.o. je oprávnená odkúpiť virtuálne meny Užívateľa, uskutočniť Výber a vyplatiť Užívateľovi príslušnú hodnotu v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa.

10.6. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, Stablecoin, s.r.o. je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet Užívateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Užívateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:

a) Užívateľ uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením nepravdivé informácie, zamlčal alebo neposkytol podstatné informácie alebo dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;

b) Užívateľ je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pričom túto povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote v trvaní najmenej 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní poskytnutej zo strany Stablecoin, s.r.o.;

c) Stablecoin, s.r.o. nadobudla odôvodnené a preukázateľné podozrenie, že konanie Užívateľa odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom;

d) Stablecoin, s.r.o. nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že Účet bol použitý neoprávneným spôsobom alebo za účelom spáchania trestného činu, či iného protiprávneho konania; alebo

e) povinnosť odstúpenia Stablecoin, s.r.o. od Zmluvy vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej správy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

 

10.7. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 10.6. tohto článku Zmluvy speňažiť virtuálne meny Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov podľa tejto Zmluvy, poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje právnym predpisom alebo rozhodnutiu príslušného orgánu.

10.8. Ak táto Zmluva alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu neustanovujú inak, Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť prijímanie Služieb zo strany Stablecoin, s.r.o., s okamžitou účinnosťou, v prípade:

a) podstatného alebo opakovaného nepodstatného porušenia Zmluvy zo strany Stablecoin, s.r.o.; a

b) zániku oprávnenia Stablecoin, s.r.o. na poskytovanie Služieb.

 

10.9. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 10.8. tohto článku Zmluvy speňažiť virtuálne meny Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu  neodporuje tejto Zmluve, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutiam príslušných orgánov. V prípade, ak Užívateľ v písomnom odstúpení od Zmluvy neuvedie adresu pre zrealizovanie Prevodu virtuálnych mien Užívateľa, Stablecoin, s.r.o. je povinná virtuálne meny takéhoto Užívateľa odkúpiť a vyplatiť Užívateľovi hodnotu virtuálnych mien na bankový účet podľa podmienok tejto Zmluvy. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením Prevodu a súvisiace poplatky, ako aj na poskytnutie potrebnej súčinnosti.

10.10. Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy, najmä       v prípade:

a) ak Užívateľovi nebola poskytnutá príslušná miera starostlivosti podľa podmienok tejto Zmluvy z dôvodov na strane Užívateľa;

b) odôvodneného podozrenia, že Užívateľ poskytol Stablecoin, s.r.o. nepravdivé, neaktuálne, neúplné alebo akékoľvek zavádzajúce údaje;

c) dôvodného podozrenia, že Užívateľ porušuje podmienky Zmluvy alebo koná v rozpore so Zmluvou;

d) ak si Užívateľ vymienil poskytnutie Služieb neoprávneným, alebo podvodným spôsobom alebo iným uvedením do omylu;

e) ak Účet alebo prostriedky naň prijaté, prípadne virtuálne meny s ním súvisiace boli použité na spáchanie protiprávneho konania alebo z neho plynú;

f) ak používanie Účtu a prostriedky na ňom alebo s ním súvisiace sú predmetom sporu, vyšetrovania protiprávneho konania alebo obdobného úradného konania;

g) ak je Stablecoin, s.r.o. predmetom útoku za účelom odcudzenia virtuálnych mien (vrátane privátnych kľúčov k nim) alebo akéhokoľvek obmedzenia nakladania s nimi;

h) ak právo alebo povinnosť prerušiť poskytovanie Služieb vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej moci alebo všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo

i) ak právo alebo povinnosť prerušiť poskytovanie Služieb vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy;

(ďalej len „Prerušenie poskytovania Služieb“).

 

10.11. Stablecoin, s.r.o. sa zaväzuje, v prípade, ak dôjde k naplneniu podmienok pre Prerušenie poskytovania Služieb, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak takéto oznámenie nie je v rozpore stouto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

10.12. Stablecoin, s.r.o. sa zaväzuje obnoviť funkcionalitu Účtu v lehote 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní odo dňa odpadnutia dôvodov pre Prerušenie poskytovania Služieb.

 

 

11. ZODPOVEDNOSŤ, JEJ OBMEDZENIE A VYLÚČENIE

 

11.1. Stablecoin, s.r.o. zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú s prihliadnutím na výnimky uvedené v tejto Zmluve a/alebo vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky alebo ujmu spôsobené:

a) uvedením alebo predložením nepravdivých, neaktuálnych, neúplných alebo akokoľvek   zavádzajúcich údajov zo strany Užívateľa;

b) konaním alebo opomenutím konania Užívateľa, ak na konanie alebo opomenutie takéhoto konania bol povinný alebo ak takýmto konaním alebo opomenutím konania porušil svoju povinnosť alebo konal na svoju zodpovednosť;

c) odmietnutím poskytnutia Služby v dôsledku nesplnenia podmienok podľa tejto Zmluvy Užívateľom;

d) smerovaním a vývojom trhu virtuálnych mien, ako aj za zníženie majetku v súvislosti so znížením hodnoty Vkladu, znížením hodnoty virtuálnych mien, ako aj potenciálnou úplnou stratou ich hodnoty;

e) zmenou právnej úpravy týkajúcej sa podnikateľskej činnosti Stablecoin, s.r.o. alebo právnej úpravy virtuálnych mien alebo poskytovania služieb s nimi súvisiacimi, najmä Služieb;

f) Prerušením poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy;

g) dočasnou nedostupnosťou Stablecoin, s.r.o. Platformy alebo Služieb;

h) konaním, príp. opomenutím tretej strany;

i) použitím prihlasovacích údajov k Účtu alebo iného zabezpečovacieho mechanizmu v rozpore s touto Zmluvou;

j) akceptovaním konania, príp. opomenutia tých osôb, ktoré považuje na základe predložených údajov, listín alebo dokumentov za oprávnené konať v mene Užívateľa; alebo

k) okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa bodu 11.4. tohto článku Zmluvy.

 

11.2. Užívateľ je zodpovedný za ním spôsobenú majetkovú a/alebo nemajetkovú škodu, ktorú spôsobil porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy. Užívateľ je ďalej zodpovedný za akúkoľvek škodu, ujmu  alebo nepriaznivý následok spôsobený Užívateľom, ktorý vznikne v dôsledku Užívateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.

11.3. Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu nimi spôsobenú, v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo porušenia vyhlásenia Zmluvnej strany, ak táto Zmluva neustanovuje

11.4. Stablecoin, s.r.o. nezodpovedá za škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany Stablecoin, s.r.o.:

a) nepredvídateľná alebo neočakávaná udalosť, okolnosť alebo ich súbor, mimo rozumnú kontrolu Stablecoin, s.r.o., najmä, nie však výlučne, akákoľvek zmena, výluka alebo porucha na  strane tretej osoby, najmä, nie však výlučne na strane poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľa služby zmenárne virtuálnych aktív, poskytovateľa služby peňaženky virtuálnych mien, poskytovateľa služby úschovy virtuálnych mien, sprostredkovateľa takýchto služieb alebo poskytovateľa akýchkoľvek iných služieb nevyhnutných pre poskytovanie Služieb alebo plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;

b) zmena právnej úpravy upravujúcej výkon činnosti Stablecoin, s.r.o. a/alebo právnej úpravy a podmienok disponovania s virtuálnymi menami a ich držania;

c) vyhlásenie krízovej situácie, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, zásahu vyššej moci, teroristických aktivít, vojny, nepokojov, intervencie ozbrojených síl alebo uzurpovania moci či zabavenia majetkových hodnôt;

d) akéhokoľvek zdržania alebo poruchy spôsobenej problémom akéhokoľvek systému alebo siete, prerušenia alebo poruchy prenosu, komunikácie, spracovania dát alebo počítačových zariadení alebo akejkoľvek mechanickej poruchy zariadenia nevyhnutného na poskytovanie Služieb alebo plnenia povinností podľa tejto Zmluvy;

e) znemožnenie alebo sťaženie podmienok pre poskytnutie Služby Stablecoin, s.r.o., príp. poskytnutie služby subjektami podľa písm. a) tohto bodu Zmluvy, v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu SARS-CoV-2/COVID-19 (resp. jeho variantov) a/alebo obmedzovaním slobodného pohybu a/alebo v súlade s inými súvisiacimi opatreniami;

(ďalej spolu len „Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“).

 

 

12. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1. Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.

12.2. V prípade, ak Stablecoin, s.r.o. zamýšľa uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, Stablecoin, s.r.o. je povinná oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) kalendárny deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.

12.3. Stablecoin, s.r.o. si vyhradzuje právo Prerušiť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Užívateľa, najmä v prípade, ak bude Stablecoin, s.r.o. predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Užívateľa, Stablecoin, s.r.o. alebo iných užívateľov. Stablecoin, s.r.o. sa zaväzuje o Prerušení poskytovania Služieb podľa tohto článku informovať Užívateľa bez zbytočného odkladu.

12.4. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené:

a) z dôvodu poruchy zariadenia;

b) pravidelných procesov údržby alebo opráv;

c) Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa tejto Zmluvy; alebo

d) inými nepredvídateľnými okolnosťami;

Stablecoin, s.r.o. v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať a ani nezodpovedá, za nepretržitú prevádzku Platformy alebo poskytovanie Služieb.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ je na základe samostatného právneho úkonu oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu k virtuálnym menám Užívateľa (ďalej len „Súhlas s dispozíciou”) pre účely disponovania s jeho virtuálnymi menami zo strany Stablecoin, s.r.o. vo vzťahu k tretím stranám. V prípade, ak Užívateľ udelí Súhlas s dispozíciou, môže byť oslobodený od povinnosti hradiť poplatky podľa podľa článku 9. tejto Zmluvy v zmysle Súhlasu s dispozíciu, za podmienky, že ostatné poplatky a záväzky Užívateľa budú splnené v súlade s touto Zmluvou.

12.6. Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvným stranám, ktoré sú na základe tejto Zmluvy a podľa vôle Zmluvných strán citlivé a tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií tykajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, Platformou, portfóliom virtuálnych mien a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami Stablecoin, s.r.o. (ďalej len „Dôverné informácie“).

12.7. Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám, s výnimkami podľa podmienok tejto Zmluvy a prípadov, kedy im takú povinnosť ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Zmluvné strany nie sú oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy druhej Zmluvnej strane, okrem prípadov, kedy im povinnosť poskytnúť alebo sprístupniť Dôverné informácie ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

12.8. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, okrem prípadov, kedy takú písomnosť vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) kalendárnych dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu, povinná Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade         s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.

12.9. Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.

12.10. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré:

a) boli verejne dostupné už pred ich oznámením Zmluvným stranám;

b) mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo

c) sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným, avšak nie protiprávnym spôsobom zo strany Zmluvnej strany.

 

12.11. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zakliknutia akceptačného tlačidla Užívateľom v rozhraní Platformy. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto Zmluvy.

12.12. Pre účely plnenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) komunikácia adresovaná Stablecoin, s.r.o. bude doručovaná nasledovne: Stablecoin, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 53 230 728, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147245/B;

b) Kontaktnými údajmi Užívateľa sú údaje poskytnuté Užívateľom. Užívateľ je povinný priebežne zabezpečovať aktuálnosť kontaktných údajov Užívateľa, najneskôr je však Užívateľ povinný oznámiť Stablecoin, s.r.o. zmenu v kontaktných údajov Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od dňa zmeny kontaktných údajov.

 

12.13. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia podľa tejto Zmluvy bude akceptovaná aj v elektronickej forme, pričom Zmluvné strany budú takejto komunikácii pripisovať účinky písomnej, listinnej komunikácie, ak Zmluve nestanovuje inak.

12.14. Táto Zmluva, vrátane príloh k nej, predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody alebo akékoľvek rokovania alebo dohody, ústne či písomné, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

12.15. Zmluvné strany sa dohodli, že Stablecoin, s.r.o. je oprávnená aktualizovať, meniť či dopĺňať znenie tejto Zmluvy, jej časti alebo príloh. Stablecoin, s.r.o. je povinná pred účinnosťou alebo s účinnosťou zmeny tejto Zmluvy informovať Užívateľa o tejto zmene spoločne s informovaním o novom znení Zmluvy.

12.16. Stablecoin, s.r.o. je povinná informovať Užívateľa o zmene Zmluvy, jej časti alebo jej príloh písomne prostredníctvom e-mailu na adrese Užívateľa uvedenej v Účte. V prípade, ak Užívateľ nesúhlasí s novým znením Zmluvy alebo akýmikoľvek jej zmenami je Užívateľ oprávnený v lehote 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene Zmluvy od Zmluvy odstúpiť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

12.17. Zmena Zmluvy nadobúda účinnosť (slovom: pätnásteho) kalendárneho dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Zmluvy Užívateľovi. Márnym uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v súvislosti so zmenou Zmluvy, Užívateľ udeľuje svoj súhlas            s novým znením bez akýchkoľvek výhrad. Aktuálne znenie Zmluvy je dostupné prostredníctvom Platformy.

12.18. Zmluvné strany sa dohodli, že za zmenu Zmluvy sa nepovažuje oprava chýb v písaní, počítaní alebo iných obdobných chýb a zrejmých nesprávností v znení Zmluvy alebo akejkoľvek z jej príloh.

12.19. V prípade akýchkoľvek podnetov alebo reklamácií súvisiacich s poskytovaním Služieb je Užívateľ oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy kontaktovať Stablecoin, s.r.o. na príslušnej adrese zákazníckej podpory: info@stablecoin.sk.

12.20. Užívateľ ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na Stablecoin, s.r.o. doručením sťažnosti na adresu: info@stablecoin.sk.

12.21. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Stablecoin, s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Stablecoin, s.r.o. vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že Stablecoin, s.r.o. porušila jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Stablecoin, s.r.o. na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Návrh podáva Užívateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

12.22. Návrh podľa bodu 12.21. tohto článku Zmluvy možno podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú možno nájsť aj na internetovej adrese: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

12.23. Orgánom dohľadu je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, so sídlom Bajkalská 21/A, O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

12.24. Nadpisy jednotlivých odsekov v tejto Zmluve slúžia výlučne pre zjednodušenie orientácie, pričom nemajú žiaden vplyv na výklad ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

12.25. Užívateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Stablecoin, s.r.o. zriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo v prospech tretej osoby na virtuálne meny, ktoré sú predmetom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.

12.26. Užívateľ zodpovedá za určenie či a v akom rozsahu sa aplikuje akákoľvek daňová povinnosť vo vzťahu k poskytnutým Službám (ďalej len „Dane”), odvedenie a úhradu Daní vo vzťahu k príslušnému správcovi Dane. Stablecoin, s.r.o. prostredníctvom Platformy pre tieto účely umožňuje sprístupnenie prehľadu pohybov na Účte. Stablecoin, s.r.o. nie je oprávnená, ani povinná podľa tejto Zmluvy skúmať daňovú povinnosť Užívateľa, ani zastupovať užívateľa v súvislosti s Daňami.

12.27. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, ak bude ktorékoľvek jej ustanovenie neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné v akejkoľvek jurisdikcii, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú v takomto prípade rokovať a dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vykonateľné, a ktoré bude vzhľadom na účel a funkcia čo najviac zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.

12.28. Táto Zmluva je záväzná a jej plnenie plynie v prospech Užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Stablecoin, s.r.o. previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy v prospech akejkoľvek tretej osoby. Stablecoin, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že takýto prevod alebo postúpenie nebude mať materiálny vplyv na kvalitu alebo obsah poskytovaných Služieb.

12.29. Táto Zmluva uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a riadi sa jeho ustanoveniami. Ustanovenie § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tým nie je dotknuté, ak je Zmluvnou stranou Spotrebiteľ. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo neexistencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

12.30. Stablecoin, s.r.o. v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy zdôrazňuje, že Vklady alebo akékoľvek iné prostriedky Užívateľa, vrátane virtuálnych mien nadobudnutých Užívateľom pri poskytovaní Služieb nie sú predmetom ochrany vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a rovnako ani predmetom ochrany zo strany Garančného fondu investícií v zmysle zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

12.31. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré by vzhľadom na ich povahu a účel mali pretrvať aj po skončení záväzku založeného touto Zmluvou, vrátane ustanovení týkajúcich sa Prerušenia poskytovania Služieb alebo zrušenia Účtu, záväzkov Užívateľa voči Stablecoin, s.r.o., používania Platformy, Služieb, náhrady škody, zodpovednosti za škodu, obmedzenia zodpovednosti, rozhodného práva a riešenia sporov, zostávajú aj naďalej platné a účinné v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie práv a povinností z nich vyplývajúcich.